W koszyku 0 obiekt(y) Brak obiektów!

Obiekty w Twoim koszyku

Nie masz żadnych obiektów w koszyku!

Galeria Sztuki - sprzedaż obrazów online - Galeria malarstwa - oryginalne obrazy

Personal Art Personal Art

Regulamin

Regulamin internetowej Galerii Sztuki PERSONALART


 I. Definicje 

§ 1

W niniejszym regulaminie galerii personalart.pl zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. „Sprzedawca” – Łukasz Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PERSONALART Łukasz Pietrzak w Łodzi przy ul. Ogrodowej 4 lok. 3, 91-062 Łódź, NIP: 888-235-23-88, REGON: 910934155, adres e-mail: galeria@personalart.pl, tel. + 48 519 499 630,
b. „Galeria” – internetowa Galeria Sztuki PERSONALART znajdująca się na stronie internetowej http://www.personalart.pl oraz jej podstronach,
c.  „Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta lub bez zakładania konta w Galerii złożyła zamówienie ; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d. „Konto” – konto Klienta założone przez niego w Galerii zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 22(1) Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
f. „PB jednoosobowy” - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednią związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

II. Postanowienia ogólne 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Galerii, a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii za ceny podane na jej odpowiednich podstronach.

§ 3

Treści prezentowane na stronach Galerii, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 

§ 4

Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Galerii stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do utworów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich może stanowić naruszenie praw autorskich.   

§ 5

1. Ceny dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Galerii, cen dzieł sztuki, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych dzieł sztuki.

2. Podane w Galerii ceny nie obejmują kosztów wysyłki.  

§ 6

Dokonanie zakupu w Galerii może nastąpić po założeniu Konta, a także bez założenia Konta, przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.   

§ 7

Galeria realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza granicami Polski. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.

§ 8

1. Do korzystania z Galerii nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Klienta po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce Prywatności

III. Założenie Konta w Galerii 

§ 9

1.    Osoba chcąca zawrzeć ze Sprzedawcą umowę o założenie Konta w Galerii powinna kliknąć przycisk „Logowanie/rejestracja”, dostępny z ekranu głównego Galerii, a następnie wskazać swój adres e-mail oraz hasło dostępu do Konta. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Galerii niezbędna jest akceptacja Regulaminu. 

2.    Podany adres e-mail oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie. 

3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym. 

4.    Po wysłaniu formularza rejestracyjnego, Klient zostanie poproszony o potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie odnośnika „Potwierdź rejestrację” w wiadomości wygenerowanej przez Galerię w następstwie otrzymania formularza. Wiadomość e-mail zawierająca odnośnik potwierdzający rejestrację stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Galerii. Kliknięcie ww. odnośnika jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Galerii.

5.    Osoba może zawrzeć umowę z Galerią w przedmiocie założenia Konta także poprzez zalogowanie się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook, klikając w przycisk „Rejestracja przez Facebook”. Sprzedawca informuje, że rejestracja przez serwis społecznościowy Facebook wiąże się z uzyskaniem przez Sprzedawcę dostępu do informacji znajdujących się na koncie przyszłego Klienta w serwisie społecznościowym Facebook, a także, że informacje te będą przechowywane przez Sprzedawcę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z konta w serwisie Facebook, należy zapoznać się z Polityką Prywatności, jak również z polityką prywatności serwisu Facebook. 

6.    Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ust. 4 niniejszego paragrafu. Postanowienia § 17 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

7.    Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a wszczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Sprzedawca może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Galerii,
b. rozbudowy możliwości Galerii,
c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.

9. Wprowadzenie zmiany opisanej w ustępie powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Klienta. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Klienta do treści cyfrowej  lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta  z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

10. Umowa o założenie konta może być także zawarta w trakcie składania zamówienia, stosownie do § 13 ust. 4. W takiej sytuacji, postanowienia ust. 1-9 niniejszego paragrafu stosuje się bezpośrednio.

§ 10

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Galerii, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.  

§ 11

Po założeniu Konta, Klient ma możliwość edycji swoich danych adresowych oraz podglądu historii i szczegółów zamówień.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia 

§ 12

1.    Sprzedaż dzieł sztuki odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, kontaktując się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail: galeria@personalart.pl lub telefonicznie +48 519 499 630.

2.    Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

§ 13

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży dzieła sztuki ze Sprzedawcą, Klient po wyborze dzieła sztuki winien kliknąć przycisk wskazujący na cenę z szarym polem obrazującym koszyk zakupowy. Dzieła sztuki znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam dzieł sztuki, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.

2.    Po dodaniu do koszyka wszystkich dzieł sztuki, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „ZAMÓW”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka. 

3.    Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. 

4.    Jeżeli Klient posiada już Konto, wówczas może się na nie zalogować poprzez wybór przycisku „Zaloguj się” albo poprzez wybór opcji „Logowanie przez Facebook”. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to na tym etapie dla celów złożenia zamówienia winien je założyć, przeprowadzając procedurę rejestracyjną stosownie do postanowień § 9.

5.    Następnie należy uzupełnić adres dostawy, wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w § 14 poniżej. Na tym etapie Klient może również wskazać dodatkowe uwagi do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.

6.    Wskazane w koszyku dzieła sztuki wraz z podaniem ich cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych dzieł sztuki. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy. Następnie, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków zawartej umowy. 

7.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Szybki przelew online PayU” albo „Płatność za pośrednictwem serwisu PayPal”, Klient po kliknięciu przycisku „Złóż zamówienie”” zostanie przekierowany na stronę podmiotu operatora systemu PayU albo PayPal. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. 

8.    Istnieje również możliwość zapłaty z wykorzystaniem systemu ratalnego, tj. za pośrednictwem serwisu współpracującej instytucji finansowej udzielającej kredytu konsumenckiego. W takim wypadku, Klient będzie musiał złożyć stosowny wniosek w instytucji finansowej oraz przejść pozytywną weryfikację dokumentów kredytowych.  

 V. Dostawa i płatności

 § 14

1.    Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, szybki przelew online PayU, płatność za pośrednictwem serwisu PayPal. Dopuszczalną formą sposobu dostawy jest przesyłka kurierska oraz przesyłka Pocztą Polską.

2.    Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3.    Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Klient. Koszt dostawy wynosi 39 zł, przy czym w razie zamówienia o wartości przekraczającej 5000 zł, koszt dostawy będzie obciążał Sprzedawcę. Koszt wysyłki dzieła sztuki za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.

4.    Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie. Dla zamówień realizowanych wraz z usługą oprawy dzieła sztuki czas realizacji wynosi do 14 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. 

§ 15

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności.

§ 16

Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

 VI. Zwroty i reklamacje

 § 17

1.    Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

3.    Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem ( Formularz zwrotu PDF ), jednak nie jest to obowiązkowe.

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów,

a. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

b.  zawartej w drodze aukcji publicznej.

6.    W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.    Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towarów lub do chwili dostarczenia dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.    Klient powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 

9.    Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10.  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 18

1.    Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową.

2.    Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: galeria@personalart.pl lub telefonicznie pod następującym numerem telefonu 519 499 630 , bądź w inny sposób. 

3.    W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

4.    Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.  

VII. Czas trwania umowy o założenie Konta 

§ 19

Umowa z Klientem o założenie Konta w Galerii zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§ 20

1.    Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Galerii poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Sprzedawcy podany w § 1 lit a, e-mailem na adres galeria@personalart.pl lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

2.    Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Galerii jedynie w następujących sytuacjach:

a. zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Galerii,
b. podania przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub przy zakupie towarów informacji o charakterze bezprawnym.

W takim przypadku umowa o założenie Konta w Galerii rozwiąże się z upływem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 VIII. Zmiany regulaminu 

§ 21

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług związanych z Galerią,

b. zmian sposobów dostawy lub płatności,

c. modyfikacji ścieżki zakupowej,

d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich w Galerii adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

3. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu §20 Regulaminu. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień  wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

 § 22

W trakcie korzystania z Galerii oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 23

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 24

Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie https://www.personalart.pl/page/regulamin

UWAGA, regulamin jest chroniony prawem autorskim, a jego nieuprawnione kopiowanie będzie traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, skutkujący odpowiedzialnością odszkodowawczą.