W koszyku 0 obiekt(y) Brak obiektów!

Obiekty w Twoim koszyku

Nie masz żadnych obiektów w koszyku!

Personal Art Personal Art

Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z PERSONALART.PL Internetowa Galeria Sztuki. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z PERSONALART.PL akceptuje postanowienia tego Regulaminu oraz zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zawartych w nich postanowień.

I. Postanowienia ogólne
1. PERSONALART.PL - Internetowa Galeria Sztuki, działająca pod adresem: www.personalart.pl. Właścicielem oraz operatorem Internetowej Galerii Sztuki PERSONALART.PL jest firma PERSONALART Łukasz Pietrzak z siedzibą w Zgierzu przy ul. Boya-Żeleńskiego 38/12, 95-100 Zgierz, zarejestrowana jako indywidualna działalność gospodarcza. NIP: 888-235-23-88, REGON: 910934155

2. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są włąsnością Galerii, a także komisową sprzedaż dzieł sztuki. Internetowa Galeria Sztuki PERSONALART.PL świadczy również usługę "Newsletter".

II Definicje
1. Użytkownik: Osoba, która spełnia warunki Regulaminu i dokonała rejestracji, w wyniku której zostało utworzone dla niej konto.

2. Kupujący: Użytkownik mający możliwość zakupu Prac za pośrednictwem galerii PERSONALART.PL

3. Praca/Dzieło: towar, który może być przedmiotem sprzedaży w PERSONALART.PL

4. Zakup/Sprzedaż: transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

5. Rejestracja: założenie konta użytkownika PERSONALART.PL poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

III. Warunki korzystania z Galerii PERSONALART.PL
1. Użytkownikiem Galerii PERSONALART.PL może zostać osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Galerii pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

3. Każdy Użytkownik może posiadać w Galerii PERSONALART.PL tylko jedno konto Użytkownika.

4. Aby mieć możliwość korzystania z Galerii PERSONALART.PL w sposób aktywny, należy dokonać Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Redakcję PERSONALART.PL (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133).

6. Dokonując rejestracji w Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych od PERSONALART.PL na swój adres email.

7. Informacje o Dziełach wraz z podanymi cenami prezentowane na stronach galerii PERSONALART.PL nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podanymi cenami prezentowane na stronach galerii PERSONALART.PL stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. Ceny towarów prezentowanych w Galerii są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

9. Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach galerii PERSONALART.PL znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach PERSONALART.PL bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią personalArt.pl, pod adresem: galeria@personalart.pl

10. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług galerii PERSONALART.PL jest dostęp przez Usługobiorcę do urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet oraz adres poczty email.

IV. Rejestracja w Galerii PERSONALART.PL
1. Rejestracja polega na podaniu danych określonych w formularzu rejestracji.

2. Dokonując rejestracji Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

3. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i potwierdzeniu prawdziwości danych, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z informacją o sposobie potwierdzenia rejestracji i tym samym - aktywacji konta.

4. Użytkownik może w kazdym czasie wypowiedzieć umowe o świadczeniu usług droga elektroniczną.

5. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiazanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostepu do konta Użytkownika oraz jego usunieciem wraz ze wszystkimi danymi.

6. Założenie „Konta Użytkownika” jest nieodpłatne.

V. Publikacja Prac i treści w Galerii PERSONALART.PL

1. Redakcja Galerii zastrzega sobie prawo do wykorzystania opublikowanych prac w celu promocji PERSONALART.PL - Internetowa Galeria Sztuki z zachowaniem praw autorskich Artystów.

VI. Warunki sprzedaży
1. Galeria prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, które są włąsnością Galerii, a także komisową sprzedaż dzieł sztuki.

2. Stronami umowy zawieranej podczas transakcji są Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym, jak również niezarejestrowanym.

4. Użytkownik niezarejestrowany jest zobowiązany do przekazania nastepujacych danych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres poczty e-mail.

5. Wszystkie dzieła prezentowane na stronach galerii PERSONALART.PL znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych dzieł (zwanych dalej Artystami). Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach PERSONALART.PL bez pisemnej zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich. W celu uzyskania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Galerią personalArt.pl, pod adresem: galeria@personalart.pl

6. Artysci zachowują pełnię praw autorskich do sprzedawanego Dzieła, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.).

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie Galerii. Zmiana cen lub wycofanie dzieła nie dotyczy zamówień będących w trakcie realizacji.

VII. Procedura dokonywania zakupów w Galerii PERSONALART.PL
1. Zakupu prac dokonuje się poprzez opcję: "Kup pracę". Zakupu Prac mozna dokonać również przez kontakt telefoniczny lub za posrednictwem poczty e-mail.

2. Galeria PERSONALART.PL potwierdza za pomocą e-maila otrzymanie zamówienia Klienta.

3. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie na podany rachunek bankowy galerii PERSONALART.PL, w terminie 3 dni od momentu złożenia zamówienia.

4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna zostać zaksięgowana na rachunku PERSONALART.PL. Nie dokonanie wpłaty w tym terminie skutkuje anulowaniem zamówienia.

5. Jeżeli zamówione przez Kupującego Dzieło nie jest dostępne, Galeria informuje Użytkownika o braku możliwości dokonania transakcji. Wówczas transakcja zostaje anulowana.

6. Potwierdzenie dostepności pracy przez galerię PERSONALART.PL i zaksięgowanie wpłaty na koncie galerii PERSONALART rozpoczyna czynności mające na celu dostarczenie zamówienia do Kupującego.

7. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii PERSONALART.PL. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria PERSONALART.PL kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

8. Koszty wysyłki zamówionego Dzieła ponosi Kupujący. Do ceny dzieła doliczane są koszty jego dostawy, określone w koszyku zamówień i w potwierdzeniu zamówienia.

9. Użytkownik może wycofać złożone zamówienie, jeśli sytuacja taka ma miejsce przed dokonaniem płatności.

10. Galeria PERSONALART.PL wystawia Kupującemu dokument potwierdzający sprzedaż - Fakturę VAT marża.

VIII. Zwroty i Reklamacje

a) Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy Galerii: galeria@personalart.pl.

2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Galerii (Galeria Personalart Łukasz Pietrzak, ul. Boya-Żeleńskiego 38/12, 95-100 Zgierz) w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Galerii (Formularz zwrotu PDF) oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Odsyłany produkt powinien zostać należycie zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.

3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe. Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki dzieła sztuki do klienta. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

b) reklamacje

1. W przypadku gdy po otrzymaniu obiektu stwierdzone zostaną nieprawidłowości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, a także dane dotyczące dzieła: nazwę, numer dzieła, numer zamówienia i opis wady. 2. Kupujący przesyła towar, w którym zostały stwierdzone nieprawidłowości do siedziby Galerii PERSONALART.PL, na koszt Sprzedającego.

3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający, o ile to możliwe naprawi dzieło sztuki, wymieni na inne lub dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Kupującego kosztów. Zwrot kosztów odbędzie w drodze przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

IX. Koszty i zasady dostawy
1. Koszt wysyłki dzieła sztuki zakupionego w Galerii PERSONALART.PL pokrywa Kupujący. Koszt wysyłki w Galerii PERSONALART.PL wynosi 29 zł. W przypadku zamówienia dzieł sztuki o wartości przekraczającej 2000 zł wysyłka gratis!

Uwaga! W przypadku przesyłek zagranicznych konieczny jest, przed złożeniem zamówienia, kontakt z pracownikiem Galerii, w celu uzgodnienia kosztu przesyłki zagranicznej.

2. Termin dostawy nie powinien przekroczyć 7 roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Galerii, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria PERSONALART kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.

X. Płatności
1. Płatności za Prace kupione w Galerii PERSONALART.pl można dokonać:

a) przelewem na konto bankowe Galerii PERSONALART:

Bank Pekao S.A. nr konta: 61 1240 3057 1111 0010 5611 8985 Galeria PERSONALART 95-100 Zgierz, ul. Boya-Żeleńskiego 38/12

b) kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayPal

c) E-przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU

XI. Polityka prywatności
1. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji przekazywanych do Galerii podlega ochronie prawnej. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgód udzielonych przez Użytkowników jest Galeria PERSONALART.

2. Zbiór danych osobowych gromadzonych w Galerii PERSONALART został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem R010864/14

3. Dane które o Tobie zbieramy przy rejestracji:

a. e-mail, hasło, login, którego będziesz używał w Galerii.

b. dane zbierane podczas transakcji kupna-sprzedaży: imię i nazwisko, adres, numeru telefonu kontaktowego (wymagane do dostarczenia przesyłki) oraz dane niezbędne do realizacji płatności i do celów ewidencji sprzedaży.

4. Dokonując rejestracji w Galerii, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Galerię PERSONALART danych Użytkownika w celu i zakresie potrzebnym do prowadzenia Galerii i jak najlepszego funkcjonowania usług świadczonych przez Galerię, w tym sprzedaży dzieł sztuki dokonywanych za pośrednictwem Galerii.

5. Dane są przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

6. Każdy Użytkownik Galerii zwany Kupującym ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, w dowolnym momencie może je zmienić lub usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi. W tym celu należy skontaktować się drogą e-mailową z pracownikiem Galerii pisząc na adres e-mail: galeria@personalart.pl.

XII. Pliki cookies
1. Galeria nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Galerii i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Galerii. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Galerii PERSONALART.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a. dostosowania zawartości stron internetowych Galerii do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Galerii i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. utrzymania sesji Użytkownika Galerii (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Galerii ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. Nie są zapisywanie w ciasteczkach, ani nie są pobierane żadne inne dane z ciasteczek na temat użytkowników odwiedzających Galerię.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Galerii. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Galerii informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Galerii.

XIII. Postanowienia Końcowe
1. Redakcja Galerii PERSONALART zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów lub dostępności.

2. Regulamin udostępniony jest wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej Galerii.

3. Użytkownik Galerii PERSONALART.PL zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego przestrzegania.

x

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Zaakceptuj cookies.